Regulamin
naglowek

REGULAMIN PLACU DLA PUNKTÓW HANDLOWYCH
ORAZ GIEŁDY SAMOCHODOWEJ


§1

1. Zarządzającym placami handlowymi przy Al. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze    jest  Apol  Sp. z o. o.
2. Handel odbywa się w każdą niedzielę handlową.
a.  Na stoiskach handlowych i usługowych od godz. 6.00 – 14.00.
b. Na stoiskach gastronomicznych od godz. 6.00 –14.00
c. Na placu przeznaczonym do handlu pojazdami mechanicznymi od godz. 6.00-14.00
d. Miejsca sprzedaży wyznacza zarządca placu.
e. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie działalności handlowej jest zawarcie umowy cywilnoprawnej w postaci wykupionego abonamentu miesięcznego lub wykupionego biletu jednorazowego


§2


1. Abonament jest ważny po wniesieniu całkowitej opłaty z góry za dany miesiąc przez handlowca w terminach wyznaczonych przez Zarządcę, które są podane na odwrocie karty abonamentowej.
2. Sprzedaż abonamentu prowadzona jest na wszystkie niedziele handlowe i jest opłatą stałą niezależną od ilości niedziel handlowych w danym miesiącu. Nie prowadzimy sprzedaży abonamentu na wybrane niedziele. (punkt wchodzi w życie z dniem 01.01.2012).
3. Nie wykupione miejsca abonamentowe podlegają sprzedaży w ostatnią niedzielę miesiąca od godz. 9:00
4. W przypadku nie zajęcia miejsca wykupionego na abonament  do godz. 8:00 miejsce to zostanie sprzedane na ten dzień innemu handlowcowi na bilet jednorazowy.
5. Handlowiec który wykupił abonament/ bilet jednorazowy nie jest uprawniony do oddawania, dzierżawienia, lub częściowego udostępniania miejsca handlowego osobom trzecim, pod rygorem utraty prawa pierwokupu abonamentu za zajmowane stanowisko.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności w deklarowanym asortymencie pomiędzy wystawką a nowymi rzeczami przy zakupie abonamentu odebrane zostanie prawo do pierwokupu miejsca jego właścicielowi.


§3


1. Opłata jednorazowa dla osób stojących poza wyznaczonymi miejscami handlowymi wynosi:
- dla osób sprzedających rzeczy nowe- 5zł/m2
- dla osób sprzedających rzeczy używane- 4zł/m2
2. Opłata dla osób stojących na wyznaczonych miejscach handlowych
- przy zajmowaniu do ½  powierzchni opłata wynosi   jak za połowę zajmowanego miejsca handlowego (licząc 5zł/m2 lub 4zł/m2 ).
- Przy zajmowaniu powyżej ½ powierzchni stoiska opłata pobierana jest jak za całe miejsce handlowe (licząc 5zł/m2 lub 4zł/m2 )
3. Do powierzchni handlowej zalicza się również samochód, który nie zostanie odstawiony na parking.
4. Do każdego biletu jednorazowego doliczana jest opłata za śmieci w wysokości 10zł.
5. W przypadku gdy zajęta będzie ½  miejsca osoba zajmująca to stanowisko zobowiązana jest do umożliwienia handlu na pozostałej części stoiska innej osobie wskazanej przez Zarządcę Giełdy. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony od takiej osoby zostanie pobrana opłata jednorazowa jak za całe stanowisko.


      §4

 1. Na placach handlowych może być prowadzona sprzedaż 
wszelkich towarów oraz świadczenie usług z wyjątkiem sprzedaży:
 - mleka niepasteryzowanego,
 - dziczyzny,
 - nafty, spirytusu skażonego,
-  trucizn, środków leczniczych,
-- metali i kamieni szlachetnych,
-  papierów wartościowych,
 - broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
-  innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
 - zabrania się dokonywania handlu na jezdniach, chodnikach, przejściach dla pieszych lub w sposób utrudniający ruch.
 - Podmiotom prowadzącym działalność na terenie placu handlowego, zabrania się posiadania, instalowania i używania butli gazowych, chyba że zarządzający placem wyda taką zgodę na piśmie.
-  Zabrania się prowadzenia na placach sprzedaży towarów w drodze publicznego przetargu oraz losowania.


 §5

1.  Sprzedaż na placach handlowych :
 -  mięsa, przetworów mięsnych,
 - drobiu bitego i przetworów drobiowych,
 - ryb i przetworów mlecznych,
 - lodów,
 - napojów chłodzących,
 - napojów alkoholowych,
 - warzyw/owoców
 - innych artykułów spożywczych.
wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może odbywać się tylko po spełnieniu wymagań sanitarno-epidemiologicznych.
2.  Sprzedawcą artykułów spożywczych i używek może być osoba, która odpowiada warunkom zdrowia wymaganym przy sprzedaży artykułów spożywczych. Warunki te określają odrębne przepisy.
3.  Sprzedawca mięsa, drobiu, ryb jest zobowiązany nosić białą odzież roboczą.
4. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła może zostać wstrzymana przez Zarząd Apol Sp. z o.o.
5. W przypadkach podanych w ust. 4 Zarząd Apol Sp. z o.o. powiadomi o tym fakcie właściwe organy tj. Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny, Policję,.


§6


 1. Osoby i podmioty gospodarcze prowadzące handel na placach przy al. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze zobowiązane są do:
a) przestrzegania regulaminu,
b) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia stoiska w gaśnice
c) przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych w handlu artykułami spożywczymi, warzywami, owocami,
d) przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
e) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) terminowego uiszczania opłat związanych z abonamentem oraz  opłaty jednorazowej za każdy dzień handlowy.
g) prowadzenia handlu zgodnie z wpisem do rejestru o działalności gospodarczej.
h) oznaczenia miejsca sprzedaży tabliczką z imieniem i nazwiskiem właściciela stoiska, firmy
i) uwidocznienia cen sprzedawanych towarów.
j) Posiadania przy sobie dowodu stwierdzającego tożsamość oraz, o ile przepisy tego nie wymagają aktualnej książeczki zdrowia.
k) Dbania o czystość i porządek w miejscu sprzedaży.

2. Nie przestrzeganie punktów niniejszego regulaminu    spowoduje usunięcie z placów handlowych.


§7

1. Apol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione urządzenia, pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz pozostawione w nich towary.
2. Wszelkie pozostawione bez tablic rejestracyjnych pojazdy z widocznymi uszkodzeniami, bez właściciela, będą zgłaszane następującym organom tj. Policji, Straży Miejskiej i usuwane z terenu obiektu.
3. Samochody osobowe, ciężarowe, przyczepy, naczepy parkujące w miejscach niedozwolonych będą usuwane z terenu placu handlowego na koszt właściciela pojazdu.
4. Ruch pojazdów na placu handlowym. odbywa się według istniejącego oznakowania znakami drogowymi według przepisów kodeksu drogowego.
5. W czasie zamknięcia placu handlowego zabrania się pozostawiania pojazdów bez uzgodnienia w miejscach nie przeznaczonych do parkowania.
6. Wszelkie pojazdy osobowe, ciężarowe, przyczepy, naczepy w tym czasie powinny znajdować się na  wyznaczonym parkingu przylegającym do placu handlowego.


§8


Do dokonywania kontroli przestrzegania zasad niniejszego regulaminu upoważnieni są pracownicy wskazani przez Apol Sp. z o.o. posiadający identyfikator oraz pracownicy firmy ochroniarskiej Hunters  Sp. z o.o.


§9
 
1. Śmieci, wszelkie odpady handlowcy zobowiązani są do wrzucania do ustawionych na terenie placu handlowego pojemników.
2. Nie umieszczenie w pojemniku, worku do tego przeznaczonym  śmieci skutkować będzie karą w wysokości 100,00zł.
3. Zabrania się instalowania bez zgody Apol Sp. z o.o. anten, CB Radio, reklam oraz innych przedmiotów.


§10


Przypadki zagrożenia pożarowego lub zaistnienia wszelkich awarii należy zgłaszać odpowiedzialnym służbom tj. Straży  pożarnej, ochronie obiektu bądź pracownikom Apol Sp. z o. o.


§11


1. Za zajęcie dodatkowego miejsca handlowego obok stanowiska punktu sprzedaży  naliczana będzie kara w wysokości 40 zł za każdy m2
2. Za sprzedaż w miejscach nie wyznaczonych przez zarządcę placu handlowego nakładana będzie kara w wysokości – 500,00zł
3. Za przywóz i wyrzucanie śmieci spoza terenu administrowanego przez Zarządcę obiektu nakłada się karę w wysokości -– 500,00zł
4. Zabrania się zostawiania zużytych opon oraz niesprzedanego i uszkodzonego towaru
5. Pobór opłaty targowej dla handlujących na placach odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Zielonej Góry  nr LVI/504/05 z dnia 29 listopada 2005 r.                        Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017 r.

strzalka  Projekt i wykonanie - MediaSoft.net.pl                                                                                                                                                                 strzalka Do góry